Підтвердження форс-мажорних обставин

У господарській діяльності підприємств і підприємців нерідко виникають ситуації, коли одна зі сторін договору не може виконати свої зобов'язання з незалежних від неї причин, і для уникнення штрафних санкцій та інших видів відповідальності, посилається на форс-мажорні обставини в договорі.

Підтвердження форс-мажорних обставин - це підстава для:

  • звільнення від цивільно- й господарсько-правової відповідальності за невиконання умов договору;
  • відстрочення податкових та грошових зобов'язань.

Юридична природа форс-мажору

Термін «форс-мажор» (force majeure) в перекладі з французької означає «непереборна сила», проте в теорії вітчизняного права існує думка, що ці терміни не слід ототожнювати. Під поняттям «непереборної сили» слід розуміти лише стихійні природні явища, тоді як «форс-мажор» - категорія більш широка, яка крім природних явищ також може включати суспільно-політичні, соціальні та інші явища, які сторони самі визначають в договорі як підстави для невиконання зобов'язань на період їх дії.

Згідно ч. 2 ст. 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні і невідворотні обставини, які роблять об'єктивно неможливим виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди і т.п.), зобов'язань відповідно до законодавчих та інших нормативних актів, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, діями іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратства, заворушення, вторгнення, блокада, революція, змова, повстання, масові заворушення, введення комендантської години , експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень і актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту / імпорту і т.п., а також викликані надзвичайними погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган , торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха і т.п.

Які обставини відносять до форс-мажорних?

  • виняткові погодні умови і стихійні лиха (епідемія, циклон, торнадо, сильний шторм, ураган, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, посуха, пожежа, просідання і зсув ґрунту);
  • непередбачені ситуації, викликані діями сторони, що не є стороною договору (військові дії або їх загроза, порушень громадського порядку, революція, страйки, піратство, саботаж, вибухи, аварія, пожежі і т. п.);
  • законні та незаконні дії влади, в т. ч. прийняття ними певних нормативних актів.

Ви можете зв'язатися з нами за телефоном: (050) 304-25-53 або (0536) 74-20-37